Przejdź do treści

SMART Clean for Power

SMART Clean jest kolejną generacją systemu do optymalizacji czyszczenia kotła, który został zaprojektowany do maksymalizacji osiągów kotła uwzględniającego zmiany czynników mających wpływ na warunki zabrudzenia kotła. Do osiągnięcia swojego celu system wykorzystuje inteligentne sprzężenie zwrotne realizowane w czasie rzeczywistym.
Podczas gdy tradycyjne systemy sterowania zdmuchiwaczami wykorzystują cykle pracy oparte o stałe interwały czasowe, system SMART Clean został zaprojektowany w oparciu o inteligentną odpowiedź na zmiany przepływu ciepła w czasie rzeczywistym. Taki sposób czyszczenia eliminuje czyszczenie powierzchni, które są czyste, minimalizując ryzyko erozji rur kotłowych. Odpowiednio system oczyszcza te powierzchnie, które są zabrudzone i „wie“ kiedy, gdzie i jak intensywnie czyścić. System ten może przynieść znaczną redukcję kosztów, możliwość spalania niskiej, jakości węgli, poprawić sprawność kotła, zredukować zużycie pary, wyeliminować odstawienia kotła wywołane przez narosty klinkierowe i nieszczelności rur kotłowych.
Najczęstszą przyczyną ograniczenia sprawności kotła i nieplanowanych odstawień podczas procesów spalania są narastające osady na powierzchniach wymiany ciepła. Ze względu na mnogość oraz niezależność czynników mających wpływ na proces spalania nie jest możliwe ustalenie jednej najlepszej strategii czyszczenia.
Nowa filozofia czyszczenia nazwana „SMART Clean“ bazuje na zasadzie, że czyszczenie kotła optymalizuje jego sprawność z jednoczesnym uwzględnieniem wymagań całego procesu.

Zasada działania:
 • SMART Clean opiera się na kompleksowej wiedzy dotyczącej procesu spalania tak, aby przeprowadzić czyszczenie kotła na ruchu w sposób inteligentny i w razie wyraźnej potrzeby
 • System jest oparty o instrumenty diagnostyczne i układ analizy
 • System instrumentów diagnostycznych dokonuje w sposób ciągły pomiary bezpośrednie ważnych parametrów procesowych
 • Uzyskane dane są przekazywane do jednostki analizującej gdzie stosowne oprogramowanie ewaluuje i interpretuje dane
 • Kiedy analiza jest kompletna jej wyniki są przetwarzane w stosowne działania urządzeń czyszczących
 • Układ diagnostyczny współpracujący ze stosownym oprogramowaniem umożliwiające również stałe sprzężenie zwrotne zapewniające skuteczne czyszczenie
Decyzja:

Celem nadrzędnym jest zapewnienie najwyższej sprawności i dyspozycyjności kotła. W module decyzyjnym ma miejsce ewaluacja wszystkich zalecanych działań czyszczących przy użyciu bieżących danych procesowych i zapamiętanych zdarzeń. Najstosowniejsza dla danych warunków strategia czyszczenia zostaje wybrana i zastosowana.

 

Analiza:

Inteligentne moduły oprogramowania w sposób ciągły analizują i interpretują dane w czasie rzeczywistym. Moduły oprogramowania rekomendują działania gdzie jak i kiedy czyścić. Rekomendacje są przekazywane do modułu decyzyjnego.

 

Diagnostyka:

Instrumenty diagnostyczne monitorują w sposób ciągły ważne parametry procesowe i przekazują zwrotnie kluczowe dane do analizy.

Systemy czujników diagnostycznych:

SMART Flux Sensor: Sensory SMART Flux mierzą w sposób ciągły strumień ciepła w palenisku.

SMART IsoTemp: SMART IsoTemp mierzy temperaturę spalin i płomienia w sposób ciągły poprzez użycie pirometru.

SMART InfraScan: SMART InfraScan mierzy temperaturę powierzchni ścian komory paleniskowej przy użyciu sensorów Infrared.

SMART Gauge Sensor (tensometr): SMART Gauge sensors mierzą przyrost osadów na przegrzewaczach uwzględniając zmiany ciężaru poszczególnych pęczków rur w czasie.

Systemy Oprogramowania:

SMART Furnace: Zadaniem SMART Furnace jest ciągły monitoring i ewaluacja stopnia zabrudzenia komory paleniskowej i zdefiniowanie właściwych działań stosownych urządzeń czyszczących.


SMART Convection: SMART Convection optymalizuje czyszczenie kotła w jego części konwekcyjnej.


CLEANING MANAGER: CLEANING MANAGER jest centrum sterującym SMART Clean I interpretuje rekomendacje wygenerowane przez SMART Furnace oraz SMART Convection. Określa optymalną strategie czyszczenia w celu maksymalizacji sprawności kotła

Cechy:
 • Aplikacja kombinowana diagnostyki i analizy.
 • SMART Clean umożliwia wszechstronną elastyczność w sterowaniu urządzeniami kotła.
 • Ponieważ stopień zanieczyszczenia powierzchni grzewczej jest analizowany selektywnie, możliwe jest indywidualne określenie parametrów pracy dla każdego zdmuchiwacza z osobna.
 • Modularna budowa SMART Clean pozwala wybrać i kombinować moduły w zakresie granic systemowych, aby sprostać indywidualnym potrzebom kotła.
Korzyści:
 • Mniejsze zużycie medium czyszczącego.
 • Ograniczenie erozji rur kotłowych.
 • Poprawa sprawności wymiany ciepła.
 • Redukcja temperatury gazów wylotowych z komory paleniskowej.
 • Stabilna temperatura spalin przy maksymalnym obciążeniu.
 • Większa elastyczność przy spalaniu różnych mieszanek paliw.
 • Zapobieganie niekontrolowanemu formowaniu się zanieczyszczeń i redukcja odstawień i uszkodzeń kotła.